รับจดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง แจ้งพนักงานเข้า-ออก

งานประกันสังคมดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546

 

กองทุนประกันสังคมเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ, และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการจ่ายเงินทดแทนรายได้ในช่วงรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง

 

1. ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างเมื่อใด?

เมื่อบริษัทนายจ้าง หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน

 

2. คุณสมบัติของผู้ประกันตนเป็นอย่างไร?

ผู้ประกันตนต้องลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

3. อัตราหักเงินสมทบประกันสังคม เท่าไหร่?

เงินสมทบประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท

 เงินสมทบขั้นต่่ำ (1,650 X 5%) เดือนละ 83 บาท

 เงินสมทบสูงสุด (15,000 X 5%) เดือนละ 750 บาท

 

4. สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง?

เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนจะได้สิทธิเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการรักษาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง

และกรณีที่ต้องหยุดพักตามคำสั่งแพทย์ หากหมดสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมาย จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

 

5. เอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง (นิติบุคคล)

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอ (ภ.พ.01)

สำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)

Visitors: 1,957,041