การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 7% ของราคาสินค้า หรือการให้บริการภายในประเทศ และการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

 

1. หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำมาใช้จัดเก็บในประเทศไทยเป็นระบบภาษีที่มุ่งจัดเก็บจากการบริโภค โดยจะไม่จัดเก็บจากการลงทุน จึงยอมให้ผู้ประกอบการนำ "ภาษีซื้อ" จากการลงทุนในทรัพย์สินมาเครดิตหักออกจาก "ภาษีขาย" ทำให้ภาระต้นทุนในการประกอบการต่ำลง และไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษี

 

2. ผู้มีหน้าที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

 

3. ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

 

4. เอกสารที่ใช้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาเช่าอาคารที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)

หรือหนังสือยิยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของให้ใช้โดยไม่ได้ค่าตอบแทน)

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอม เช่น การเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย คำขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า)

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่

หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

 

5. วิธีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ สรรพากรพื้นที่ ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

 


 

Tags : ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท | จดหจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร | จดทะเบียนประกันสังคม | จดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat

  • รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
   รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก บริการรับทำบัญชี ครบจบในที่เดียว บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกั...
  • รับทำบัญชี นนทบุรี
   รับทำบัญชี รายเดือน ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นนทบุรี - ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด บริษัทรับทำบัญชี รับยื่นภาษีสรรพากร นำส่งประกันสังคม ปิดงบประจำปี ต...
  • รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี นนทบุรี.jpg
   ที่นี่!! เราให้ความสำคัญในการแนะนำปรึกษามาเป็นอันดับแรก เพราะเข้าใจดีว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟัง และจะเสนอบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณ...
Visitors: 1,778,228