บริการจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนที่อยู่ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด บริการจดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อบริษัท เพิ่มหุ้นส่วน เพิ่มสาขา เพิ่มทุน เลิกบริษัท ชำระบัญชี

การปิดบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และกองทุนประกันสังคม

บริการจดเลิกกิจการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เท่านั้น


 • แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล.jpg
  จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 1. แก้ไขกรรมการเข้าใหม่ 4,000 บาท 2. แก้ไ...

 • กำหนดเวลายื่นแบบภาษี.jpg
  จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท 1. แก้ไขที่ตั้งสนง.ให...

 • ขั้นตอนการให้บริการของเรา.jpg
  เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ค่าบริการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 1. จดแก้ไขวัตถุประส...

 • จดเปลี่ยนชื่อบริษัท.jpg
  การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) ค่าบริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท 1. แก้ไขชื่อบริษัท 4,000 บาท 2. แก้ไข...

 • จดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  การขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง สามารถระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท 2. เปลี่ยนแปลง...

 • รับปิดงบบริษัท ชำระบัญชี.jpg
  จดเลิกกิจการและชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50 กับกรมสรรพากร ค่าบริการปิดงบและชำระบัญชี 1. จดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท 2. จัดท...
Visitors: 1,964,996