บริการจดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการตั้งแต่จัดตั้งบริษัท แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนเลิกกิจการ ปิดบริษัท และการชำระบัญชี

 

1. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท

ค่าบริการแก้ไขกรรมการ 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 400 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 550 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,980 บาท

 

2. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท 

จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา

ค่าแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน 5,000 บาท
ค่าแก้ไขทะเบียน Vat 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 500 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 550 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,580 บาท

 

3. ค่าบริการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

ค่าแก้ไขวัตถุประสงค์ 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 400 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 550 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,980 บาท

 

4. ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)

ค่าบริการแก้ไขชื่อบริษัท 5,000 บาท
ค่าแก้ไขทะเบียน Vat 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 800 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 550 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,880 บาท

 

5. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท

การขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง สามารถระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการเพิ่มทุน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 400 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 550 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,980 บาท

 

6. ค่าปิดงบเลิกและชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT และยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50 กับกรมสรรพากร

ค่าจดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท
ค่าจัดทำงบฯ เลิกกิจการ 12,000 บาท
ค่าคัดหนังสือรับรอง 2 ครั้ง 750 บาท
ค่าธรรมเนียมราชการ 500 บาท
ค่าลงหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,750 บาท

 

การปิดบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และกองทุนประกันสังคม


 • การจดทะเบียนการค้าบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด.jpg
  ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากร้าค้าทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) มาเป็นรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) เพื่อการจัดการด้านบัญชีและภาษีให้ถูกต้องและมี...

 • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท.jpg
  จดทะเบียนบริษัท หรือ หจก ดี? เป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่มักจะสอบถามกับทีมงานของเราอยู่เสมอ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมากกว่า โ...

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.jpg
  จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน กรณีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับเกิน โดยยื่นแบบขอจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรอำเภอที่กิจก...

 • จดทะเบียนประกันสังคม.jpg
  จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และกรณีรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งข...

 • 2TJ
  ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิต...
Visitors: 1,981,439