จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคล จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการตั้งแต่จัดตั้งบริษัท แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนเลิกกิจการ ปิดบริษัท และการชำระบัญชี

การปิดบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และกองทุนประกันสังคม

      

แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล

เราให้บริการจดแก้ไขทะเบียนนิติบุคลและจดเลิกกิจการ เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เท่านั้น

 

1. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท

แก้ไขกรรมการเข้า-ออก 4,000 บาท

ค่าธรรมเนียม คนละ 400 บาท

 หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

 รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท  


2. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท 

จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา

 แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน 4,000 บาท

 แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท

 ค่าธรรมเนียมราชการ 500 บาท

 หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

 รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

  

3. ค่าบริการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

 จดแก้ไขวัตถุประสงค์ 4,000 บาท

 จดแก้ไขทะเบียนภาษี 3,500 บาท

 ค่าธรรมเนียมราชการ 400 บาท

 หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

 รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

  

4. ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)

 แก้ไขชื่อบริษัท 4,000 บาท

 แก้ไขทะเบียนภาษี 3,500 บาท

 ค่าธรรมเนียมราชการ 800 บาท

 หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

 รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

 

5. ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท

การขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง สามารถระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมราชการ 400 บาท 

 หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 

 รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

 

6. ค่าปิดงบเลิกและชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50 กับกรมสรรพากร

 จดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท

 จัดทำงบการเงิน 10,000 บาท

 จดเลิกภาษีสรรพากร 3,500 บาท

 ลงหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 1,500 บาท

 จดเลิกและชำระบัญชี 500 บาท

 หนังสือรับรอง 3 ฉบับ 1,500 บาท

รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท 

คุณอรไพลิน ตั้งสุรชัยกุล

บริการแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,974,716