1. บริการจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท

ค่าบริการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. แก้ไขกรรมการเข้าใหม่ 4,000 บาท

2. แก้ไขกรรมการลาออก 4,000 บาท

3. แก้ไขอำนาจกรรมการ 4,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. กรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) 400 บาท

2. กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท

3. อำนาจกรรมการ 400 บาท

4. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

5. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

 

<<< กลับสู่หน้า (บริการจดทะเบียนบริษัทและหจก)

Visitors: 1,964,984