5. บริการจดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท

การขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง สามารถระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท

 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท

 2. เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น   2,000 บาท

 

ขั้นตอนการจดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท

1. บริษัทออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. จัดทำคำขอและยื่นต่อนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

<<< กลับสู่หน้า (บริการจดทะเบียนบริษัทและหจก)

Visitors: 1,964,988