2. บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา

ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

1. แก้ไขที่ตั้งสนง.ใหญ่ 4,000 บาท

2. เพิ่มสาขา/ลดสาขา 4,000 บาท

3. แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท

4. แก้ไขประกันสังคม  3,500 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

1. แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน 500 บาท

2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

3. รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการลงมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

3. จัดทำคำขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

 

<<< กลับสู่หน้า (บริการจดทะเบียนบริษัทและหจก)

Visitors: 1,964,991