4. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)

ค่าบริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

 1. แก้ไขชื่อบริษัท     4,000 บาท

 2. แก้ไขทะเบียนภาษี 3,500 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1,400 บาท

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ 400 บาท

3. หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

5. รับรองสำเนาเอกสารคำรับรองจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ

3. ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. ลงมติให้แก้ไขชื่อ และตราสำคัญของบริษัท

5. จัดทำคำขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

 

<<< กลับสู่หน้า (บริการจดทะเบียนบริษัทและหจก)

Visitors: 1,964,981