1. บริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนในกำหนดเวลา

 

ค่าบริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

แก้ไขชื่อบริษัท     4,000 บาท

แก้ไขทะเบียนภาษี 3,500 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1,400 บาท

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ 400 บาท

หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

รับรองสำเนาเอกสารคำรับรองจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท

กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ

ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ลงมติให้แก้ไขชื่อ และตราสำคัญของบริษัท

จัดทำคำขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

 • จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ.jpg
  จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขกรรมการเข้าใหม่ 4,000 บาท แก้ไขกรรม...

 • จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท.jpg
  จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขที่ตั้งสนง.ใหญ่...

 • จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์.jpg
  เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทร...

 • จดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  เมื่อกิจการเติบโตขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อใช้ขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ผู้ประกอบการจึงต้องระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ค่าบริการเปลี่ยน...

 • รับปิดงบบริษัท ชำระบัญชี.jpg
  การจดเลิกบริษัท หรือ ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบั...
Visitors: 1,957,035