6. บริการปิดงบบริษัทและชำระบัญชี

การจดเลิกบริษัท หรือ ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และกองทุนประกันสังคม

 

ค่าบริการปิดงบและชำระบัญชี

จดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท

จัดทำงบการเงิน       10,000 บาท

จดเลิกภาษีสรรพากร   3,500 บาท

ลงหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 1,500 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการปิดงบและชำระบัญชี

จดเลิกและชำระบัญชี 500 บาท

หนังสือรับรอง 3 ฉบับ 1,500 บาท

รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการปิดงบและชำระบัญชี

เชิญประชุม ลงหนังสือพิมพ์ ประกาศเลิกบริษัท

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จัดทำงบการเงิน (ชำระบัญชี)

จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี  คัดหนังสือรับรองเลิกบริษัท

จดเลิกภาษี VAT (สำหรับผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

 • จดเปลี่ยนชื่อบริษัท.jpg
  การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนในกำหนดเวลา ค่าบริการจดเปลี่ยนชื่อบ...

 • จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ.jpg
  จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขกรรมการเข้าใหม่ 4,000 บาท แก้ไขกรรม...

 • จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท.jpg
  จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขที่ตั้งสนง.ใหญ่...

 • จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์.jpg
  เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทร...

 • จดเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  เมื่อกิจการเติบโตขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อใช้ขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ผู้ประกอบการจึงต้องระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ค่าบริการเปลี่ยน...
Visitors: 1,957,030