ตัวอย่างตราประทับ

ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคล เช่น “บริษัท ร่ำรวยพาณิชย์ จำกัด” หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยพาณิชย์"

Visitors: 1,974,716