ข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม

จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน

กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และกรณีรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วัน

 

กองทุนประกันสังคม คืออะไร

กองทุนประกันสังคมเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิก เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ, และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและจ่ายเงินทดแทนรายได้ในช่วงรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง

 

ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างเมื่อใด

เมื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนต้องลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

อัตราหักเงินสมทบประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท

เงินสมทบขั้นต่่ำ (1,650 X 5%) เดือนละ 83 บาท

เงินสมทบสูงสุด (15,000 X 5%) เดือนละ 750 บาท

 

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนจะได้สิทธิเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการรักษาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง

และกรณีที่ต้องหยุดพักตามคำสั่งแพทย์ หากหมดสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยตามกฎหมาย จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

 

เอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง

1. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง (นิติบุคคล)

2. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอ (ภ.พ.01)

5. สำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

6. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)


 • ขั้นตอนจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  บริการรับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการตั้งแต่จัดตั้งบริษัท แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขเพ...

 • การจดทะเบียนการค้าบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด.jpg
  ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากร้าค้าทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) มาเป็นรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) เพื่อการจัดการด้านบัญชีและภาษีให้ถูกต้องและมี...

 • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท.jpg
  จดทะเบียนบริษัท หรือ หจก ดี? เป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่มักจะสอบถามกับทีมงานของเราอยู่เสมอ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมากกว่า โ...

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.jpg
  จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน กรณีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับเกิน โดยยื่นแบบขอจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรอำเภอที่กิจก...

 • 2TJ
  ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิต...
Visitors: 1,981,439