ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด | บัญชี | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน | เปิดบริษัท | ราคาเหมาจ่าย | ดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

การเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายกิจการต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน และการบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การให้ความสำคัญในการรับบริการที่มีคุณภาพเช่น การจดทะเบียนบริษัท และบริการรับทำบัญชี เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

1. รับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด: การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ เรียนรู้กับบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจดทะเบียน เพื่อรับบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พวกเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

2. บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษีสรรพากร: บริการที่ชำนาญในการจัดการบัญชีและภาษี ช่วยลดภาระงานบัญชีและภาษีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในกิจกรรมอื่น บริษัทที่เชี่ยวชาญในบริการนี้จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คุณมั่นใจในการบริหารจัดการบัญชีของธุรกิจ

  • เอาใจสายธุรกิจ! ทำธุรกิจสบายใจกับแบบฟอร์มที่ครบครัน: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางธุรกิจ มีทุกรายการที่ต้องการ เพื่อน ๆ จะได้ง่ายต่อการดูแลระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจครบถ้วน!

  • ใบเสนอราคา (Quotation)คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ขายออกให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เสนอขาย รายละเอียดหลั...
  • ใบแจ้งหนี้ (Invoice) รายละเอียดหลัก: ข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อ: ชัดเจนในการติดต่อและระบุตัวตน รายละเอียดสินค้า/บริการ: ประกอบด้วยปริมาณและราคาต่อหน่วย ราคารวม: แสดงจำนวนเงินทั้งหมดท...
  • ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารทางธุรกิจที่ยืนยันการขายสินค้าหรือบริการ และระบุมูลค่าภาษีที่ลูกค้าต้องชำระ เป็นเอกสารที่สำคัญทั้งในด้านภาษีและการบริหารธุรกิจ ส่วนประกอบหลัก: ...
  • ใบเสร็จรับ (Receipt): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญ การได้รับเงินไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเกิดเอกสารหลักฐานที่สำคัญเพื่อประกอบการซื้อขาย นั่นก็คือ "ใบเสร็จรับเ...
  • ใบสำคัญรับเงิน: สำหรับการยืนยันและลงลายมือชื่อ ใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในกรณีที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที และผู้รับเงินยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่อง "ผู้รับเ...
  • ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญในการบัญชี 1. การทำบัญชีในรูปแบบเอกสาร: การบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจ ใบสําคัญจ่ายหรือ Payment Voucher เป็นเอกสารที่แ...
  • อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศไทย การหักภาษี ณ ที่จ่ายคือกระบวนการทางการเงินที่ผู้จ่ายเงินต้องหักจากรายได้และส่งให้กรมสรรพากร อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่: ขนส่ง: 1%รับเหมา:...
  • ภาษีซื้อ ภาษีขาย: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี VAT การทำธุรกิจไม่เพียงแค่ขายสินค้าหรือบริการ แต่ยังมีความสำคัญในการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย นี่คือสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น: 1. ร...
  • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME: ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย 1. กรณีขาดทุน: SME ขาดทุน: ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นำผลขาดทุนไปหักกับกำไรในปีถัดไปได้ถึง 5 รอบบัญชี 2. กรณีกำไรสุทธิไ...
  • การกำหนดระยะเวลาในการยื่นชำระภาษีสรรพากรมีดังนี้: 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53): ชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30): ชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป...
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate)เป็นเอกสารที่มีความสำคัญทางการเงินและการทำงาน บริษัทออกให้พนักงานเพื่อยืนยันว่าในแต่ละเดือนพนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอภายใต้บริษั...
  • เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างมาก แบ่งเป็นค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อม เพื่อให้กิจการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานจึง...
  • ค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่ต้องทำ เเต่ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย! นอ...
  • "หนังสือรับรองเงินเดือน 50 ทวิ" หรือ "ใบ 50 ทวิ" คือหนังสือรับรองการหักภาษีที่ส่งให้คนที่ได้รับรายได้จากบริษัท โดยจะแสดงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นการลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายป...
  • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได ขั้นตอนนี้เป็นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนทางภาษี โดยเราสามารถคำนวณภาษีที่ต้องเสียได้ตามสูตรต่อไปนี้: เงิ...
  • เงินสมทบประกันสังคมคือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนการคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ของฐานค่าจ้าง ซึ่งต้องส่งเงินสมทบประกั...
  • หนังสือมอบอำนาจ เป็นเอกสารที่บุคคลลงลายลักษณ์อักษรเพื่อมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นในการแทนตนในธุระส่วนตัวหรือที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเรียกว่า 'ตัวแทน' และการกระ...
  • สัญญาเช่าอาคาร หรือ พื้นที่พาณิชย์ คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจหรือการค้า ซึ่งสัญญาน...
  • สัญญาเช่ารถ เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการเช่ารถ เนื่องจากมีบทบาทในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่เช่า เช่น ยี...
  • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธุรกิจคุณ! รายละเอียดสั้นๆ: เจ้าของบ้าน: [ชื่อ-สกุล] ที่อยู่: [ที่อยู่...
  • รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เรื่อง: ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร วันที่: [วัน/เดือน/ปี] สรุปการประชุม:1. รายละเอียดบริษัท: ชื่อบริษัท: [ชื่อบริษัท] ประเภท: [บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำ...
Visitors: 2,002,086