ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษี ณ ที่จ่าย | Dhanakom Advisory

ภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นระบบภาษีที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ของผู้รับเงิน แล้วนำส่งให้กรมสรรพากรแทนผู้รับเงิน โดยระบบนี้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในทันทีที่มีการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทำงาน ค่าบริการ หรือรายได้ประเภทอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: ผู้จ่ายเงินต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน โดยในหนังสือรับรองนี้ต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หัก
 • แบบฟอร์มนำส่งภาษี: เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 เป็นต้น ซึ่งใช้ในการนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร

ภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและเก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในระบบการเงินและสร้างความมั่นใจว่าภาษีถูกเก็บและนำส่งอย่างถูกต้องและทันท่วงที

ผู้จ่ายเงินควรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการถูกปรับหรือเสียค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี


 • ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา | Dhanakom Advisory ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบั...

 • ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ | Dhanakom Advisory ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารสำคัญในธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดการขายสินค้า/บริการและเงื่อนไขการช...

 • ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยทั่วไปจะออกโดยผู้ขายใ...

 • ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินสำหรับธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการ...

 • การออกใบเสร็จรับเงิน | Dhanakom Advisory การออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญในการบันทึกการขายหรือการให้บริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ ใบกำกับภาษ...

 • สัญญาเช่าอาคาร | Dhanakom Advisory สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอาคาร คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการป...

 • สัญญาเช่ารถยนต์ | Dhanakom Advisory สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่ารถยนต์เป็นเอกสารที่สำคัญในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี...

 • ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน | Dhanakom Advisory ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน ใบรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการยืนยันการชำระเงินระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โด...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน | Dhanakom Advisory หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธ...

 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคน เนื่องจากการยื่นภาษีที...

 • การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องชำระให้กับรัฐ โดยภาษีนี้ถูกคำนวณจาก...

 • เงินเดือนและค่าแรงงาน | Dhanakom Advisory เงินเดือนและค่าแรงงาน เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการจ้างงานที่มีผลกระทบต่อทั้งพนักงานและนายจ้าง โดยมีความแตกต่างกันใน...
Visitors: 2,034,055