ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | Dhanakom Advisory

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคน เนื่องจากการยื่นภาษีที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมรายได้ทั้งหมด

ขั้นแรกในการคำนวณภาษีคือการรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี รายได้เหล่านี้อาจประกอบด้วย:

 • เงินเดือนและค่าจ้าง
 • รายได้จากการทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว
 • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 • เงินปันผลจากการลงทุน
 • รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน
 • รายได้จากการขายทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณรายได้สุทธิ

จากนั้น ให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดออกจากรายได้รวม เพื่อคำนวณรายได้สุทธิ ซึ่งค่าลดหย่อนที่สามารถหักได้มีดังนี้:

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล: 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส: 60,000 บาท (ถ้ามี)
 • ค่าลดหย่อนบุตร: 30,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (สูงสุด 3 คน)
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา: 30,000 บาทต่อคน (ถ้ามี)
 • ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต: ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย: ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนการบริจาค: ตามที่บริจาคจริงแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ

หลังจากได้รายได้สุทธิแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนด โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประเทศไทยในปี 2564 มีดังนี้:

 • รายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
 • รายได้สุทธิเกิน 150,000 ถึง 300,000 บาท: อัตราภาษี 5%
 • รายได้สุทธิเกิน 300,000 ถึง 500,000 บาท: อัตราภาษี 10%
 • รายได้สุทธิเกิน 500,000 ถึง 750,000 บาท: อัตราภาษี 15%
 • รายได้สุทธิเกิน 750,000 ถึง 1,000,000 บาท: อัตราภาษี 20%
 • รายได้สุทธิเกิน 1,000,000 ถึง 2,000,000 บาท: อัตราภาษี 25%
 • รายได้สุทธิเกิน 2,000,000 ถึง 5,000,000 บาท: อัตราภาษี 30%
 • รายได้สุทธิเกิน 5,000,000 บาท: อัตราภาษี 35%

ขั้นตอนที่ 4: ยื่นภาษีและชำระภาษี

เมื่อคำนวณภาษีเสร็จสิ้น ให้ยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์หรือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้านคุณ และทำการชำระภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความระมัดระวังในการรวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าลดหย่อนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถยื่นภาษีได้อย่างไม่มีปัญหาและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

การใช้บริการจากนักบัญชีหรือที่ปรึกษาทางภาษีอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีรายได้ซับซ้อนหรือต้องการความมั่นใจในการคำนวณภาษีของตนเอง


 • ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา | Dhanakom Advisory ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบั...

 • ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ | Dhanakom Advisory ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารสำคัญในธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดการขายสินค้า/บริการและเงื่อนไขการช...

 • ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยทั่วไปจะออกโดยผู้ขายใ...

 • ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินสำหรับธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการ...

 • การออกใบเสร็จรับเงิน | Dhanakom Advisory การออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญในการบันทึกการขายหรือการให้บริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ ใบกำกับภาษ...

 • สัญญาเช่าอาคาร | Dhanakom Advisory สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอาคาร คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการป...

 • สัญญาเช่ารถยนต์ | Dhanakom Advisory สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่ารถยนต์เป็นเอกสารที่สำคัญในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี...

 • ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน | Dhanakom Advisory ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน ใบรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการยืนยันการชำระเงินระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โด...

 • ภาษี ณ ที่จ่าย | Dhanakom Advisory ภาษี ณ ที่จ่าย ภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นระบบภาษีที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ของผู้รับเงิน แล้วนำส่งให้กรมสรรพากรแทน...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน | Dhanakom Advisory หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธ...

 • การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องชำระให้กับรัฐ โดยภาษีนี้ถูกคำนวณจาก...

 • เงินเดือนและค่าแรงงาน | Dhanakom Advisory เงินเดือนและค่าแรงงาน เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการจ้างงานที่มีผลกระทบต่อทั้งพนักงานและนายจ้าง โดยมีความแตกต่างกันใน...
Visitors: 2,034,055