การเตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม Express

การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเริ่มใช้งานโปรแกรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างฐานข้อมูลใหม่และการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

1.1 เตรียมพร้อม:

ตั้งค่ารายละเอียดโปรแกรมให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มใช้งาน

1.2 ตั้งค่าบริษัท:

กำหนดข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

1.3 เปิดแฟ้มใหม่:

สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่สำหรับเก็บข้อมูลบัญชี

1.4 รายละเอียดกิจการ:

ระบุประเภทกิจการ แหล่งรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.5 กำหนดเรื่องทั่วไป:

ตั้งค่าค่าเริ่มต้น เช่น รูปแบบตัวเลข หน่วยวัด

1.6 ตั้งค่ารอบบัญชี:

กำหนดช่วงเวลาสำหรับการสรุปผลประกอบการ

1.7 กำหนดตารางข้อมูล:

เลือกประเภทและรายละเอียดข้อมูลที่จะเก็บ

1.8 กำหนดผังบัญชี:

แบ่งหมวดหมู่บัญชีสำหรับการบันทึกรายการ

1.9 เชื่อมต่อบัญชี:

เชื่อมต่อโปรแกรมกับสมุดบัญชีธรายวัน

1.10 กำหนดเลขที่เอกสาร:

ตั้งค่ารูปแบบเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

  • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

  • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

  • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

  • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

  • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

  • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

  • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,052