การตั้งค่าฐานข้อมูลในโปรแกรม Express

การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express

การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การกำหนดฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเริ่มใช้งานโปรแกรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างฐานข้อมูลใหม่และการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

2.1 รายละเอียดพนักงานขาย:

ตั้งค่าชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น

2.2 ระบบขายและลูกค้า:

กำหนดวิธีการขาย เงื่อนไขการชำระเงิน วงเงินเครดิต

2.3 ระบบซื้อและเจ้าหนี้:

กำหนดวิธีการซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน วงเงินเครดิต

2.4 รายละเอียดเจ้าหนี้:

ตั้งค่าชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เงื่อนไขการชำระเงิน

2.5 ระบบสินค้า:

กำหนดวิธีการจัดการสินค้า วิธีการจัดเก็บ

2.6 สินค้าและวัตถุดิบ:

ตั้งค่ารหัสสินค้า ชื่อ ราคา หน่วยวัด

2.7 สินค้าบริการ:

ตั้งค่ารหัสบริการ ชื่อ ราคา หน่วยวัด

2.8 สินค้าชุด:

ตั้งค่ารหัสชุดสินค้า รายการสินค้าในชุด ราคา

2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ตั้งค่าชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร

2.10 ยอดยกมาลูกหนี้:

บันทึกลูกหนี้คงค้างจากปีก่อน

2.11 ยอดยกมาเจ้าหนี้:

บันทึกเจ้าหนี้คงค้างจากปีก่อน

2.12 ยอดยกมาสินค้า:

บันทึกสินค้าคงคลังยกมาจากปีก่อน

2.13 เช็ครับล่วงหน้า:

บันทึกเช็คที่ได้รับล่วงหน้า

2.14 เช็คจ่ายล่วงหน้า:

บันทึกเช็คที่จ่ายล่วงหน้า

2.15 ยอดบัญชียกมา:

บันทึกยอดบัญชียกมาจากปีก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

  • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

  • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

  • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

  • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

  • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

  • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

  • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,055