2. การกำหนดฐานข้อมูลของระบบข้อมูลพื้นฐาน

สอนใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2 - การกำหนดฐานข้อมูลของระบบข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ และรายละเอียดทางภาษี นำเข้าข้อมูลลูกค้าและผู้ขายหรือเพิ่มข้อมูลนี้เองเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

 

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า

 

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

 

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

 

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

 

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้าและวัตถุดิบ

 

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

 

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

 

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

2.11 บันทึกยอดยกมาลูกหนี้คงค้าง

 

2.12 บันทึกยอดยกมาเจ้าหนี้คงค้าง

 

2.13 บันทึกยอดยกมาสินค้าและวัตถุดิบ

 

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

 

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

 

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

 

Visitors: 2,017,770