การบันทึกข้อมูลการซื้อในโปรแกรม Express

การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า

วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า

การบันทึกรายการซื้อสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบัญชี โปรแกรมบัญชี Express ช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการซื้อได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามสถานะการชำระเงินและการรับสินค้า

3.2 ใบสั่งซื้อ:

บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์

3.3 ซื้อเงินเชื่อ:

บันทึกการซื้อสินค้าโดยใช้เครดิต

3.4 ลดหนี้ส่งคืน:

บันทึกการคืนสินค้าและรับเงินคืนจากซัพพลายเออร์

3.5 จ่ายชำระหนี้:

บันทึกการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อ

3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

3.7 หักภาษี ณ ที่จ่าย:

บันทึกการหักภาษีจากค่าซื้อสินค้าและบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

  • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

  • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

  • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

  • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

  • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

  • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

  • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,049