การบันทึกข้อมูลการขายในโปรแกรม Express

การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า

การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกรายการขายเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณติดตามยอดขายและรายได้ของธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการติดตามสถานะการชำระเงินจากลูกค้า

4.1 ขายเงินเชื่อ:

บันทึกข้อมูลการขายสินค้าและบริการแบบให้เครดิต

4.2 ลดหนี้รับคืน:

บันทึกการคืนสินค้าและรับเงินคืนจากลูกค้า

4.3 รับชำระหนี้:

บันทึกการรับเงินค่าสินค้าบริการที่ขายแบบให้เครดิต

4.4 ขายสินค้าบริการ:

บันทึกข้อมูลการขายสินค้าและบริการ

4.5 รับชำระหนี้ค่าบริการ:

บันทึกการรับเงินค่าบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

  • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

  • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

  • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

  • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

  • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

  • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

  • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,050