การจัดการข้อมูลบัญชีในโปรแกรม Express

การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี

การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

การบันทึกรายการบัญชีเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การปรับปรุงบัญชี และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี

6.1 ลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน:

 • บันทึกรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด
 • ระบุวันที่ รายการ บัญชี เดบิต เครดิต และคำอธิบาย
 • แบ่งรายการตามประเภทธุรกรรม

6.2 ผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท (เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5):

 • โอนยอดจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท
 • แยกย่อยยอดตามรหัสบัญชี
 • ปรับปรุงยอดบัญชีให้ถูกต้อง
 • วิธีการนี้ใช้เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5 ของโปรแกรมบัญชี

หมายเหตุ:

 • การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวันเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน
 • การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภทช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

 • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

 • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

 • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

 • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

 • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

 • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,052