การจัดการสินค้าคงคลังในโปรแกรม Express

การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง

วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการผลิตและการขาย โปรแกรมบัญชี Express ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต:

 • บันทึกการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • แยกประเภทค่าใช้จ่ายตามประเภทวัตถุดิบ
 • ปรับปรุงต้นทุนสินค้าคงคลัง

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต:

 • บันทึกค่าแรงที่จ่ายให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • แยกประเภทค่าใช้จ่ายตามประเภทงาน
 • ปรับปรุงต้นทุนสินค้าคงคลัง

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต:

 • บันทึกสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้
 • ปรับปรุงจำนวนสินค้าคงคลัง
 • คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง:

 • บันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
 • ปรับปรุงจำนวนสินค้าคงคลังในแต่ละคลัง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

 • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

 • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

 • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

 • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

 • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

 • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,050