การจัดการทรัพย์สินในโปรแกรม Express

การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน

การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด

การบันทึกรายการทรัพย์สินช่วยให้คุณสามารถติดตามทรัพย์สินทั้งหมดของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการบันทึกทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการติดตามสถานะของทรัพย์สิน

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทะเบียนทรัพย์สินถาวร:

 • แบ่งประเภทบัญชีทรัพย์สินถาวรตามลักษณะการใช้งาน
 • ตัวอย่างกลุ่มบัญชีทรัพย์สินถาวร:
  • ที่ดิน
  • อาคาร
  • เครื่องจักร
  • ยานพาหนะ
  • อุปกรณ์สำนักงาน

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวร:

 • บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรแต่ละรายการ
 • ข้อมูลที่ต้องบันทึก:
  • รหัสบัญชี
  • รายละเอียดทรัพย์สิน
  • แหล่งที่มา
  • ราคาต้นทุน
  • อายุการใช้งาน
  • วันที่เริ่มใช้งาน
  • อัตราค่าเสื่อมราคา
  • มูลค่าคงเหลือ
  • เอกสารประกอบ
 • เอกสารประกอบเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หมายเหตุ:

 • ทรัพย์สินถาวรเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 ปี
 • มูลค่าของทรัพย์สินถาวรจะลดลงตามเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

 • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

 • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

 • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

 • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

 • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

 • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,052