การตั้งค่าความปลอดภัยและฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแกรม Express

การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ

การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแกรมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ

9.1 การจัดเรียงข้อมูล:

 • จัดเรียงข้อมูลตามหมวดหมู่ ประเภท ลำดับ
 • กรองข้อมูลเฉพาะบางส่วน
 • ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ:

 • คำนวณยอดรวม ยอดเฉลี่ย ยอดคงเหลือ
 • คำนวณค่าร้อยละ กำไร ขาดทุน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

9.3 การสำรองข้อมูล:

 • สำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ภายนอก
 • กำหนดเวลาสำรองข้อมูลเป็นประจำ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำรอง

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล:

 • ตรวจสอบว่าไฟล์สำรองข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่
 • ตรวจสอบว่าสามารถกู้คืนข้อมูลได้หรือไม่
 • ทดสอบการกู้คืนข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้:

 • เลือกไฟล์สำรองที่ถูกต้อง ตรงกับวันที่และเวลาที่ต้องการ
 • เปิดโปรแกรมสำรองข้อมูลที่ใช้สร้างไฟล์สำรอง
 • เลือกตัวเลือกการกู้คืนข้อมูล
 • เริ่มต้นกระบวนการกู้คืนข้อมูล รอจนเสร็จสิ้น

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดบัญชี:

 • ปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง
 • ปิดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงิน
 • เตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

 • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

 • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

 • การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกเช็คธนาคารช...

 • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

 • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

 • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...
Visitors: 2,034,049