บริษัท กับ หจก แตกต่างกันอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดมีความแตกต่างกัน

การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น การระดมทุน และขั้นตอนการจัดตั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1. โครงสร้างการบริหาร

บริษัทจำกัด: มีโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบมากขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารงาน โดยผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หจก: การบริหารงานโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารงานทั่วไป

2. ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น

บริษัทจำกัด: ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดตามมูลค่าหุ้นที่ถือ ทำให้หนี้สินของบริษัทไม่กระทบทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

หจก: หุ้นส่วนผู้จัดการมีความรับผิดชอบไม่จำกัดต่อหนี้สินของหจก ในขณะที่หุ้นส่วนจำกัดมีความรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ลงทุน

3. การระดมทุน

บริษัทจำกัด: มีความสามารถในการระดมทุนจากการขายหุ้นได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนได้

หจก: การระดมทุนจากหุ้นส่วนเพิ่มเติมทำได้ยากกว่า เนื่องจากหุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบไม่จำกัด

4. ขั้นตอนการจัดตั้ง

บริษัทจำกัด: มีขั้นตอนการจัดตั้งที่ซับซ้อนกว่า ต้องยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ

หจก: มีขั้นตอนการจัดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่า ใช้เอกสารน้อยกว่า

5. การแบ่งกำไร

บริษัทจำกัด: การแบ่งกำไรจะเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

หจก: การแบ่งกำไรจะแบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันในสัญญาหุ้นส่วน

ข้อควรพิจารณาในการเลือกประเภทนิติบุคคล

 • หากต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจำกัดอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
 • หากต้องการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง หจกอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่ำ

สรุป: การเลือกประเภทนิติบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของธุรกิจ รวมถึงความพร้อมในการรับผิดชอบต่อหนี้สินและการบริหารงาน


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...
Visitors: 2,034,046