การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเกณฑ์ปัจจุบันอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทต่อปี เมื่อธุรกิจมีรายได้ถึงเกณฑ์นี้ การจดทะเบียน VAT จะกลายเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์หลายประการที่ธุรกิจจะได้รับจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประโยชน์ของการจดทะเบียน VAT

 • หักภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการได้: เมื่อธุรกิจจดทะเบียน VAT แล้ว จะสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการได้ ทำให้ลดภาระภาษีของธุรกิจและเพิ่มกระแสเงินสดในธุรกิจได้
 • สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าได้: การจดทะเบียน VAT ทำให้ธุรกิจสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าได้ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้สุทธิให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพมากขึ้นในสายตาของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการถูกปรับ: การจดทะเบียน VAT เมื่อถึงเกณฑ์รายได้ที่กฎหมายกำหนดเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการถูกปรับและความเสี่ยงทางกฎหมาย

ขั้นตอนการจดทะเบียน VAT

 • เตรียมเอกสาร: รวบรวมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานที่แสดงว่าธุรกิจมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • ยื่นคำขอจดทะเบียน: ยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ที่กรมสรรพากรหรือสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่
 • ตรวจสอบและอนุมัติ: หลังจากยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ หากครบถ้วนและถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติการจดทะเบียน VAT

ข้อควรระวัง

 • การคำนวณรายได้: ควรคำนวณรายได้ให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อไม่ให้พลาดการจดทะเบียน VAT เมื่อถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • การจัดทำบัญชี: หลังจากจดทะเบียน VAT แล้ว ธุรกิจต้องมีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและมีการรายงานภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจสามารถหักภาษีและเก็บภาษีจากลูกค้าได้แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอีกด้วย


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,055