การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory

การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs

ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตและการจ้างงาน การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจ SMEs ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการหักภาษี ณ ที่จ่าย บทความนี้จะอธิบายถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร?

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) คือการที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีจากเงินได้ของผู้รับ และนำส่งเงินภาษีนั้นให้กับกรมสรรพากร การหักภาษี ณ ที่จ่ายมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าบริการ, ค่าเช่า, ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องหักภาษีไว้

ประเภทของรายได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรกิจ SMEs จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในหลายกรณี เช่น:

 • ค่าบริการ: เช่น ค่าโฆษณา, ค่าที่ปรึกษา, ค่าจ้างทำบัญชี
 • ค่าเช่า: ค่าเช่าที่ดิน, ค่าเช่าอาคาร, ค่าเช่าอุปกรณ์
 • ค่าจ้างแรงงาน: เช่น ค่าจ้างแรงงานตามสัญญาจ้างทำของ
 • ดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยจากการให้ยืมเงินหรือฝากเงิน

อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรายได้และสถานะของผู้รับรายได้ โดยทั่วไปอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ธุรกิจ SMEs ต้องใช้มีดังนี้:

 • ค่าบริการ: 3%
 • ค่าเช่า: 5%
 • ค่าจ้างแรงงาน: 1%-3%
 • ดอกเบี้ย: 15%

วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรกิจ SMEs จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย:

 • ตรวจสอบรายได้ที่ต้องหักภาษี: ตรวจสอบประเภทของรายได้และอัตราการหักภาษีที่ถูกต้อง
 • หักภาษีจากยอดเงินจ่าย: หักภาษีตามอัตราที่กำหนดจากยอดเงินที่จ่ายให้กับผู้รับ
 • นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร: นำส่งภาษีที่หักไว้ให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย: ออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับผู้รับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี

ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมายการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจ SMEs ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการละเลยหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การถูกปรับและเสียค่าปรับจากกรมสรรพากร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจในสายตาของคู่ค้าธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหน้าที่สำคัญที่ธุรกิจ SMEs ต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันปัญหาทางกฎหมาย แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอีกด้วย ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง ธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเติบโตอย่างยั่งยืน


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,055