ขั้นตอนการจัดทำบัญชี

ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่

ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษีที่น่าเชื่อถือและสมจริง

การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัดการบัญชีและภาษีที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ

 

ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี

 1. การบันทึกรายการทางการเงิน: บันทึกทุกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่าย เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับการทำบัญชี

 2. การจัดทำงบการเงิน: จัดทำงบการเงินประจำเดือนหรือประจำปี เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินของธุรกิจ

 3. การยื่นแบบภาษี: ยื่นแบบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 4. การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี: ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและทันสมัย

 5. การเก็บรักษาเอกสาร: เก็บรักษาเอกสารทางการเงินและภาษีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

 

การทำบัญชีและภาษีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การมีระบบการจัดการที่ดีและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,052