ประกันสังคมพนักงาน

ข้อกำหนดของประกันสังคม

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่าง ๆ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงจากการถูกปรับ

 

ข้อกำหนดประกันสังคม

 1. การจดทะเบียนประกันสังคม: ธุรกิจที่มีการจ้างพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องทำการจดทะเบียนประกันสังคม เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน และบำเหน็จบำนาญ

 2. การยื่นแบบรายงานและการชำระเงิน: ธุรกิจต้องยื่นแบบรายงานและชำระเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยปกติจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 3. การจัดการเอกสาร: เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างเป็นระบบ เช่น ใบรับรองการจดทะเบียนประกันสังคม ใบเสร็จการชำระเงิน และแบบรายงานประกันสังคม

 

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังเป็นการดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความรู้และการจัดการที่ถูกต้อง ธุรกิจของคุณจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อกำหนดของประกันสังคม | ธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,056