ข้อควรรู้ก่อนจดบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อควรรู้การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นอย่างมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการจดทะเบียน ควรทราบข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้:

1. ประเภทของนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (Limited Company): มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership): ประกอบด้วยหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบไม่จำกัด และหุ้นส่วนจำกัดที่มีความรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ลงทุน

2. ข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภท

 • บริษัทจำกัด: มีความน่าเชื่อถือสูง มีโอกาสระดมทุนได้ง่าย แต่มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการบริหารสูงกว่า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: มีขั้นตอนการจัดตั้งง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่หุ้นส่วนผู้จัดการมีความรับผิดชอบไม่จำกัด

3. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

 • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท:
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ข้อบังคับบริษัท
 • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด:
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน
  • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน
  • ข้อตกลงห้างหุ้นส่วน

4. ข้อกำหนดในการตั้งชื่อบริษัทและห้างหุ้นส่วน

 • ชื่อต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วและต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
 • ควรเป็นชื่อที่สื่อถึงลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

5. การเลือกที่ตั้งสำนักงาน

 • ที่ตั้งสำนักงานต้องเป็นที่อยู่จริงและสามารถตรวจสอบได้
 • ควรเลือกที่ตั้งที่สะดวกต่อการดำเนินธุรกิจและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,055