จดทะเบียนบริษัท [หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่]

กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน ต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชนของเจ้าของกรรมสิทธิประกอบด้วย


  • บริษัทจำกัด หรือ ในอังกฤษใช้คำว่า Company Limited เป็นกิจการเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันก่อตั้งในครั้งแรก มีการตกลงเข้าร่วม...

  • ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 2. อีเมล์และเบอร์โทรติดต่อบริษัท 3. สำเนาทะเบียนบ้...

  • 1. สิ่งแรกทีต้องทำคือ คิดชื่อบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจอง โดยที่ชื่อเหล่านั้นจะต้องไม่ไปซ้ำ หรือคล้ายกับบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้วโดยให้ยื่นการจองชื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของก...

  • กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก "SMEs" ที่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องมีเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้ 1. เป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว...

  • การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านั้น แล้วจะต้องจัดทำ...

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ราคาประหยัด

บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

เบอร์โทร  02-592-6015

สนใจจดทะเบียนบริษัท คลิก >>

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 469,738