EP.8 การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน

ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่

1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)

2. วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)

3. กำหนดค่าเสื่อมราคาเอง

 


 

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

 

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

Visitors: 1,974,716