การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 2 การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า วัตถุดิบ

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.11 บันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้าง

2.12 บันทึกยอดยกมา เจ้าหนี้คงค้าง

2.13 บันทึกยอดยกมา สินค้า วัตถุดิบ

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

 

<< กลับสู่เมนูหลัก

"เรียนรู้การใช้โปรแกรม Express"


ข้อมูลของระบบเจ้าหนึ้การค้าจะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า

1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบรับวางบิล, ใบจ่ายเงิน, ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ใบเพิ่มหนี้ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า

3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการจ่ายชำระแบบเต็มบิล หรือจ่ายชำระบางส่วน

4. การจ่ายชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงิน, ดร๊าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุปและละเอียด) เพื่อใช้ประมาณการรายจ่าย โดยกำหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกำหนดได้เอง เช่น จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร

6. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจ่ายเช็ค ทำให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมทำจ่ายได้ถูกต้อง

7. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

8. สามารถพิมพ์รายชื่อของผู้จำหน่ายลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมาย

9. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่าย และรหัสค่าใช้จ่าย ได้ตลอดเวลา

10. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสผู้จำหน่าย หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

11. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบกรมสรรพากรกำหนด

12. ในใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่า จะหักจากใบรับสินค้าเดิม หรือเก็บไว้หักเมื่อจ่ายชำระหนี้ หรือ รับเป็นเงินสด

FaceBook การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express


2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า

 

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้าและวัตถุดิบ

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.11 บันทึกยอดยกมา "ลูกหนี้คงค้าง"

2.12 บันทึกยอดยกมา "เจ้าหนี้คงค้าง"

2.13 บันทึกยอดยกมา "สินค้าและวัตถุดิบ"

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา

ตัวอย่างใบรับวางบิล

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,490