EP.5 การบันทึกรายการประจำวันเช็คและธนาคาร

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้และจ่ายชำระหนี้สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร

การรับชำระ จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบบัญชี Express จะนำเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็ค เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ

 


 

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ 

 

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย 

 

5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 

Visitors: 1,974,716