ตราประทับ ภาพโลโก้ ชื่อจดทะเบียบริษัทหรือห้างหุ้นสวนจำกัด ห้ามใช้เป็นตัวย่อ

ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ

และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคล เช่น “บริษัท ร่ำรวยพาณิชย์ จำกัด” หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยพาณิชย์" ห้ามใช้เป็นตัวย่อ เช่น บจก. หรือ หจก.

กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า “Co., Ltd.” หรือ “Company Limited” ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีคำว่า “Limited Partnership” ต่อท้าย

Visitors: 1,970,430