ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกํากับภาษี

ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี | Dhanakom Advisory

ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยทั่วไปจะออกโดยผู้ขายให้กับผู้ซื้อ ซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ, รายละเอียดสินค้าและบริการ, จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ประเภทของใบกำกับภาษี

 • ใบกำกับภาษีเต็มรูป: มีรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ, วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า, จำนวนเงิน และ VAT
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ: ใช้ในกรณีการขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ

ประโยชน์ของใบกำกับภาษี

 • ความน่าเชื่อถือ: สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการซื้อขายมีความโปร่งใส
 • การตรวจสอบ: ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบและบันทึกการเงินได้ง่ายขึ้น
 • การขอคืนภาษี: ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในบางกรณี

การจัดทำใบกำกับภาษี

เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน ธุรกิจสามารถใช้แบบฟอร์มใบกำกับภาษีในรูปแบบ Excel ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี การใช้ Excel ทำให้การจัดทำใบกำกับภาษีสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยครั้ง

ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกำกับภาษีในรูปแบบ Excel ที่สามารถปรับใช้ได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี


 • ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา | Dhanakom Advisory ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบั...

 • ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ | Dhanakom Advisory ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารสำคัญในธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดการขายสินค้า/บริการและเงื่อนไขการช...

 • ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินสำหรับธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการ...

 • การออกใบเสร็จรับเงิน | Dhanakom Advisory การออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญในการบันทึกการขายหรือการให้บริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ ใบกำกับภาษ...

 • สัญญาเช่าอาคาร | Dhanakom Advisory สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอาคาร คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการป...

 • สัญญาเช่ารถยนต์ | Dhanakom Advisory สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่ารถยนต์เป็นเอกสารที่สำคัญในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี...

 • ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน | Dhanakom Advisory ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน ใบรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการยืนยันการชำระเงินระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โด...

 • ภาษี ณ ที่จ่าย | Dhanakom Advisory ภาษี ณ ที่จ่าย ภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นระบบภาษีที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ของผู้รับเงิน แล้วนำส่งให้กรมสรรพากรแทน...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน | Dhanakom Advisory หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธ...

 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคน เนื่องจากการยื่นภาษีที...

 • การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องชำระให้กับรัฐ โดยภาษีนี้ถูกคำนวณจาก...

 • เงินเดือนและค่าแรงงาน | Dhanakom Advisory เงินเดือนและค่าแรงงาน เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการจ้างงานที่มีผลกระทบต่อทั้งพนักงานและนายจ้าง โดยมีความแตกต่างกันใน...
Visitors: 2,034,052