แบบฟอร์มเอกสารบัญชี

เอาใจสายธุรกิจ! ทำธุรกิจสบายใจกับแบบฟอร์มที่ครบครัน: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางธุรกิจ มีทุกรายการที่ต้องการ เพื่อน ๆ จะได้ง่ายต่อการดูแลระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจครบถ้วน!


 • ใบเสนอราคา (Quotation)คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ขายออกให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เสนอขาย ใบเสนอราคาเป็...

 • ใบแจ้งหนี้ (Invoice)เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการทางเงินและใช้สื่อสารกับลูกค้า ความชัดเจนและความเป็นระบบในเอกสารแจ้งหนี้จะช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประหยั...

 • ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารทางธุรกิจที่ยืนยันการขายสินค้าหรือบริการ และระบุมูลค่าภาษีที่ลูกค้าต้องชำระ เป็นเอกสารที่สำคัญทั้งในด้านภาษีและการบริหารธุรกิจ ใบกํากับภาษีเป็น...

 • ใบเสร็จรับ (Receipt): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญการได้รับเงินไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเกิดเอกสารหลักฐานที่สำคัญเพื่อประกอบการซื้อขาย นั่นก็คือ "ใบเสร็จรับเง...

 • ใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในกรณีที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที และผู้รับเงินยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่อง "ผู้รับเงิน" เอกสารนี้มักถูกใช้ในทางธุรกิจเพื่อสร้างควา...

 • ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญในการบัญชีและการจ่ายเงินของธุรกิจ เชื่อถือได้และประสิทธิภาพในการทำรายการการเงินของธุรกิจ

 • อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศไทย การหักภาษี ณ ที่จ่ายคือกระบวนการทางการเงินที่ผู้จ่ายเงินต้องหักจากรายได้และส่งให้กรมสรรพากร อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่: ขนส่ง: 1%รับเหมา:...

 • การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่ต้องทำ เเต่ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย นอกจากค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เราต้องจ่ายทุกเดือน...

 • เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างมาก แบ่งเป็นค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อม เพื่อให้กิจการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานจึง...

 • หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate)เป็นเอกสารที่มีความสำคัญทางการเงินและการทำงาน บริษัทออกให้พนักงานเพื่อยืนยันว่าในแต่ละเดือนพนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอภายใต้บริษั...

 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันไดนำสูตรนี้มาใช้เพื่อปรับเงินได้สุทธิของคุณให้เข้ากับอัตราภาษีแต่ละขั้น และคำนวณภาษีที่ต้องเสียได้อย่างแม่นยำ

 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME: ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย 1. กรณีขาดทุน: SME ขาดทุน: ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นำผลขาดทุนไปหักกับกำไรในปีถัดไปได้ถึง 5 รอบบัญชี 2. กรณีกำไรสุทธิไ...

 • สัญญาเช่าอาคาร หรือ พื้นที่พาณิชย์ คือเอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจหรือการค้า ซึ่งสัญญานี...

 • สัญญาเช่ารถ เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการเช่ารถ เนื่องจากมีบทบาทในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่เช่า เช่น ยี...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธุรกิจคุณ
Visitors: 2,017,772