คํานวณภาษีนิติบุคคล SME

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME: ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย

1. กรณีขาดทุน:

SME ขาดทุน: ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นำผลขาดทุนไปหักกับกำไรในปีถัดไปได้ถึง 5 รอบบัญชี

2. กรณีกำไรสุทธิไม่ถึง 300,000 บาท:

 กำไรไม่ถึง 300,000 บาท: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. กรณีกำไรสุทธิ 300,000 - 3,000,000 บาท:

กำไร 300,000 - 3,000,000 บาท: อัตราภาษีเงินได้ 15%

 กำไรเกิน 3,000,000 บาท: อัตราภาษีเงินได้ 20%

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงิน และการเข้าใจตัวอย่างนี้จะช่วยผู้ประกอบการ SME ในการทำได้อย่างถูกต้องและเตรียมตัวต่อนโยบายภาษีต่างๆ  


 • ใบเสนอราคา (Quotation)คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ขายออกให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เสนอขาย รายละเอียดหลั...

 • ใบแจ้งหนี้ (Invoice) รายละเอียดหลัก: ข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อ: ชัดเจนในการติดต่อและระบุตัวตน รายละเอียดสินค้า/บริการ: ประกอบด้วยปริมาณและราคาต่อหน่วย ราคารวม: แสดงจำนวนเงินทั้งหมดท...

 • ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารทางธุรกิจที่ยืนยันการขายสินค้าหรือบริการ และระบุมูลค่าภาษีที่ลูกค้าต้องชำระ เป็นเอกสารที่สำคัญทั้งในด้านภาษีและการบริหารธุรกิจ ส่วนประกอบหลัก: ...

 • ใบเสร็จรับ (Receipt): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญ การได้รับเงินไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเกิดเอกสารหลักฐานที่สำคัญเพื่อประกอบการซื้อขาย นั่นก็คือ "ใบเสร็จรับเ...

 • ใบสำคัญรับเงิน: สำหรับการยืนยันและลงลายมือชื่อ ใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในกรณีที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที และผู้รับเงินยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่อง "ผู้รับเ...

 • ใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher): หลักฐานการชำระเงินที่สำคัญในการบัญชี 1. การทำบัญชีในรูปแบบเอกสาร: การบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจ ใบสําคัญจ่ายหรือ Payment Voucher เป็นเอกสารที่แ...

 • อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศไทย การหักภาษี ณ ที่จ่ายคือกระบวนการทางการเงินที่ผู้จ่ายเงินต้องหักจากรายได้และส่งให้กรมสรรพากร อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่: ขนส่ง: 1%รับเหมา:...

 • ภาษีซื้อ ภาษีขาย: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี VAT การทำธุรกิจไม่เพียงแค่ขายสินค้าหรือบริการ แต่ยังมีความสำคัญในการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย นี่คือสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น: 1. ร...

 • การกำหนดระยะเวลาในการยื่นชำระภาษีสรรพากรมีดังนี้: 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53): ชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30): ชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป...

 • หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate)เป็นเอกสารที่มีความสำคัญทางการเงินและการทำงาน บริษัทออกให้พนักงานเพื่อยืนยันว่าในแต่ละเดือนพนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอภายใต้บริษั...

 • เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างมาก แบ่งเป็นค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อม เพื่อให้กิจการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานจึง...

 • ค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่ต้องทำ เเต่ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย! นอ...

 • "หนังสือรับรองเงินเดือน 50 ทวิ" หรือ "ใบ 50 ทวิ" คือหนังสือรับรองการหักภาษีที่ส่งให้คนที่ได้รับรายได้จากบริษัท โดยจะแสดงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นการลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายป...

 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได ขั้นตอนนี้เป็นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนทางภาษี โดยเราสามารถคำนวณภาษีที่ต้องเสียได้ตามสูตรต่อไปนี้: เงิ...

 • เงินสมทบประกันสังคมคือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนการคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ของฐานค่าจ้าง ซึ่งต้องส่งเงินสมทบประกั...

 • หนังสือมอบอำนาจ เป็นเอกสารที่บุคคลลงลายลักษณ์อักษรเพื่อมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นในการแทนตนในธุระส่วนตัวหรือที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเรียกว่า 'ตัวแทน' และการกระ...

 • สัญญาเช่าอาคาร หรือ พื้นที่พาณิชย์ คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจหรือการค้า ซึ่งสัญญาน...

 • สัญญาเช่ารถ เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการเช่ารถ เนื่องจากมีบทบาทในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่เช่า เช่น ยี...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธุรกิจคุณ! รายละเอียดสั้นๆ: เจ้าของบ้าน: [ชื่อ-สกุล] ที่อยู่: [ที่อยู่...

 • รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เรื่อง: ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร วันที่: [วัน/เดือน/ปี] สรุปการประชุม:1. รายละเอียดบริษัท: ชื่อบริษัท: [ชื่อบริษัท] ประเภท: [บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำ...
Visitors: 2,009,648