ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำนวณภาษีนิติบุคคล

การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME | Dhanakom Advisory

การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME

ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องชำระให้กับรัฐ โดยภาษีนี้ถูกคำนวณจากกำไรสุทธิที่กิจการได้รับในแต่ละปี สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การคำนวณภาษีนิติบุคคลอาจดูซับซ้อน แต่หากเข้าใจขั้นตอนพื้นฐาน จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นมาก

ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME

1. รวบรวมรายได้ทั้งหมด

รวมรายได้ทั้งหมดที่กิจการได้รับในปีภาษี เช่น ยอดขาย รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2. หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อใช้ในการหักภาษี

3. คำนวณกำไรสุทธิ

เมื่อได้รายได้รวมและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้นำรายได้รวมมาหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อหากำไรสุทธิ

4. หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)

ถ้ากิจการมีขาดทุนสะสมจากปีก่อน ๆ สามารถนำขาดทุนสะสมนั้นมาหักออกจากกำไรสุทธิก่อนที่จะคำนวณภาษี

5. คำนวณภาษีที่ต้องชำระ

สำหรับ SME ในประเทศไทย อัตราภาษีนิติบุคคลในปี 2566 กำหนดไว้ดังนี้:

 • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
 • กำไรสุทธิ 300,001 - 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 15%
 • กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 20%

การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME อาจดูซับซ้อนในขั้นแรก แต่หากเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานก็สามารถทำได้ไม่ยาก ควรเตรียมข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและครบถ้วน และอย่าลืมหักขาดทุนสะสมถ้ามี การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้องจะช่วยให้กิจการดำเนินไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต


 • ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา | Dhanakom Advisory ความสำคัญและองค์ประกอบของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบั...

 • ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ | Dhanakom Advisory ความสำคัญและส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารสำคัญในธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดการขายสินค้า/บริการและเงื่อนไขการช...

 • ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยทั่วไปจะออกโดยผู้ขายใ...

 • ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย | Dhanakom Advisory ความสำคัญและการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินสำหรับธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการ...

 • การออกใบเสร็จรับเงิน | Dhanakom Advisory การออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญในการบันทึกการขายหรือการให้บริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ ใบกำกับภาษ...

 • สัญญาเช่าอาคาร | Dhanakom Advisory สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอาคาร คือ เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าที่ได้ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการป...

 • สัญญาเช่ารถยนต์ | Dhanakom Advisory สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่ารถยนต์เป็นเอกสารที่สำคัญในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม เอกสารนี้ระบุรายละเอียดเกี...

 • ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน | Dhanakom Advisory ความสำคัญและวิธีการใช้ใบรับเงิน ใบรับเงินเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการยืนยันการชำระเงินระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โด...

 • ภาษี ณ ที่จ่าย | Dhanakom Advisory ภาษี ณ ที่จ่าย ภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นระบบภาษีที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ของผู้รับเงิน แล้วนำส่งให้กรมสรรพากรแทน...

 • หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน | Dhanakom Advisory หนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมายที่ให้สิทธิในการใช้บ้านของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งธ...

 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | Dhanakom Advisory การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคน เนื่องจากการยื่นภาษีที...

 • เงินเดือนและค่าแรงงาน | Dhanakom Advisory เงินเดือนและค่าแรงงาน เงินเดือนและค่าแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการจ้างงานที่มีผลกระทบต่อทั้งพนักงานและนายจ้าง โดยมีความแตกต่างกันใน...
Visitors: 2,034,056